Zahariev, Plamen Zlatkov, University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria