Vazquez Alvarez, Yolanda, Glasgow University, United Kingdom