Gulliver, Stephen R, University of Reading, United Kingdom