Alhamdi, Mustafa, University of Portsmouth, United Kingdom