Eshmurzaev, Bakytbek, Dokuz Eylul University, Turkey